Sachio Yamashita

Artwork

Color Field

Rainbow

Murals

Photos of Sashio Yamashita

Scrap Book

Sachio Yamashita – Scrap Book

After 1:50 murals from Sachio Yamashita