Sachio Yamashita

Artwork

Color Field

Rainbow

Scrap Book

Photos of Sashio Yamashita

After 1:50 murals from Sachio Yamashita